מיוצר בישראל

תקנון האתר

תנאי השימוש והרכישה באתר officeshop באינטרנט

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט של חברת גבאי שיווק ריהוט משרדי בע”מ(להלן: “החברה”), בכתובת :https://www.officeshop.co.il (להלן: “אתר האינטרנט”) המציע לכם מגוון רחב של ריהוט משרדי, ריהוט מוסדי ,ריהוט ביתי, ריהוט גן ומדפי מתכת.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.
הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון, היות והוא מהווה הסכם מחייב ביניכם לבין החברה. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלו לעבור למסכי הרכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.

מהו אתר officeshop באינטרנט ומהו ייחודו?

officeshop באינטרנט הוא מרכז הקניות המקוון של חברת גבאי שיווק ריהוט משרדי בע”מ , המוכרת מגוון של ריהוט משרדי, ריהוט ביתי, ריהוט מוסדי, וריהוט גן.
באמצעות אתר זה תוכלו להזמין ולרכוש מגוון רהיטי משרד ומדפי מתכת בהתאמה אישית, ייחודו של האתר הוא בשיטת מכירה חדשנית המשלבת את הטכנולוגיה החדשה עם יתרונות המכירה באינטרנט Online,
כל מה שעליכם לעשות על מנת להזמין מוצרים באתר הוא לגלוש לאתר לבחור את הרהיט בו אתם מעוניינים,
לבחור את מידת הרהיט, לבחור את צבעי הרהיט ולבחור את התוספות האפשריות לרהיט שבחרתם, ומיד תוכלו לראות איך יראה הרהיט שבחרתם, ואז תוכלו לבצע הזמנה  ורכישת המוצר באתר האינטרנט .

מי עומד מאחורי אתר officeshop באינטרנט?

את אתר officeshop באינטרנט מנהלת ומפעילה חברת גבאי שיווק ריהוט משרדי בע”מ, מקבוצת רהיטי גבאי בע”מ יצרנית ויבואנית ריהוט משרדי מהמובילות בארץ בתחום הריהוט המשרדי
בכל שאלה הנוגעת לאתר officeshop באינטרנט תוכלו לפנות למוקד  שירות הלקוחות של officeshop

מי רשאי לקנות באתר officeshop באינטרנט?

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל אדם בגיר מעל גיל 18 המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל רשאי לרכוש מוצרים באתר officeshop באינטרנט, בתנאי שהשלים את תהליך ההרשמה לשירות ומסר את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות או דרכון.

במידה והמשתתף קטין, שטרם מלאו לו 18 שנים, הוא יהיה חייב בהשגחת אחד מהוריו או אפוטרופוסו החוקי. ביצוע פעולה באתר על ידי משתתף שטרם מלאו לו 18 שנים, מהווה הצהרה כי הפעולה נעשתה בהשגחתו ובאישורו של הורה או אפוטרופוס המקבל על עצמו את תנאי הסכם זה.

למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר officeshop באינטרנט – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר officeshop באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה.
 •  אם בעת ההרשמה באתר officeshop באינטרנט מסרתם פרטים שגויים במתכוון;
 •  אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר officeshop באינטרנט או בישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
 •  אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 •  אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה.
 •   אם אתם חייבים כספים לחברה או לאיזו מחברות הקשורות עימה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
 •  אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 •  כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.
נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.

הרשמה לאתר officeshop

בעת ההרשמה לאתר תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים, כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת מייל, תאריך לידה, מין ודרכי יצירת קשר עימכם ועוד פרטים ונתונים כמפורט שם, וכן את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עליכם למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים.

על פי הדין החל במדינת ישראל, אין חובה לספק פרטים אלה אך ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים באתר.

שם משתמש וסיסמה – בעת ההרשמה לאתר תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר officeshop באינטרנט, תוכלו להזין את שם המשתמש והסיסמה במקום המיועד לכך. שם המשתמש והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. אם אינם מעודכנים, אתם מתבקשים לתקנם כדי שניתן יהיה לספק את הזמנתכם ובמקרה הצורך אף ליצור אתכם קשר. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות שלנו – לדוגמה, בבקשה לשינוי פרטי הזמנתכם.

אתר officeshop רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות

הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך איסוף

 •  במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.
 •  איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.
 • לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות למייל שלו. אישור להזמנה.
  עם הגעת ההזמנה לחנות יקבל הלקוח הודעה טלפונית לתיאום מועד אספקה .
 •  איסוף מוצר מהחנות יעשה על ידי אדם בגיר בלבד שהינו מעל גיל 18. הלקוח או מי מטעמו יזדהה באמצעות תעודות זהות של הרוכש ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. הלקוח או מי מטעמו שמגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר. לא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, זאת למעט פגם נסתר. בעת איסוף המוצרים במפעל יקבל הלקוח את חשבונית הקנייה המקורית המשוכה על שמו.
 •  מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.
 •  שירות משלוחים והרכבה בבית הלקוח יסופק בתשלום בכפוף לתקנון המשלוחים

מחירים, תנאים ומועדי תשלום

 •  כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים, המחירים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע”מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.

מבצעים, עודפים והנחות

 •  החברה תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצרים הנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או עודפים.
 •  מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהחברה תחליט על פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוח שרכש מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.
 • מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שתחליט החברה ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, והחברה תהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.
 • לא תתאפשר החזרה או ביטול של מוצר ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת. רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול או החלפה, למעט מקום בו קיים פגם במוצר.
 • ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה או הנחה שקיבל במסגרת הרכישה.

זכויות יוצרים

 •  כל התוכן הנמצא באתר officeshop ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תיאור מוצרים, וקבצי מידע הנו רכושה הבלעדי של החברה והוא מהווה קניין רוחני שלה המוגן ע”פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו”ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.
 • רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

פרטיות ואבטחת מידע

 • אבטחת המידע באתר officeshop עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי שלכם והמידע הרגיש שלכם. האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלכם אינו נשמר כלל  בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאתם מזינים בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם.
 • אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.
 • אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.
 • שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.
 • בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו”ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימוש. חברת הסליקה היא, עומדת בתקן אבטחה המחמיר ביותר: PCI DSS Level-1.
 • לגבי מידע המתקבל אצלנו במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).
 • כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו”ב.
 • ככל שתהא מעוניין שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עדכונך לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם תאשר זאת במקום המיועד לכך באתר.
 • לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו”ב(, אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.
 • במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג’, לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוח או למי מטעמו, ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג’ ללא הרשאה.
 • אנו נוכל לעשות שימוש במידע שברשותנו אם התקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.
 • כן נוכל לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהיה בינינו לביניכם או במסגרת מחלוקת שתהא בינינו.
 • לבירור וקבלת הסבר בעניין אבטחת המידע והגנת הפרטיות באתר, הינכם מוזמנים לפנות באמצעות שירות הלקוחות שלנו.

קישורים באתר

 •  ככל וימצאו באתר קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותנו (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו”ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.
 •  אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך  קישור כאמור לאתר שאיננו  מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.

מידע פרסומי

 • אם לא היה ברצונך לקבל מאתנו מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו”ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידי הלקוח בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצר, תדרש לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר ובמסגרת הליך ההרשמה.
 •  בכל מקרה, תוכל בכל עת לפנות לחברה ולדרוש על הפסקת קבלת מידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לך המידע, הכל לפי בחירתך.

ביטול עסקה והחזרת מוצר

 • על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.
 • להלן נביא בתמצית את כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.

זכות לביטול ודרכי ביטול

 • בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם; ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.
 • החזרה של ריהוט משרדי מורכב שנמסר ללקוח תתאפשר אך ורק במידה שלא נעשה בו שימוש ואך ורק במידה והם מוחזרים במצבם כפי שנמסרו ללקוח במפעל. לא תתאפשר החזרת ריהוט שהורכב על ידי הלקוח. בכל מקרה של החזרת רהיטים מורכבים שלא עקב פגם יגבו דמי הרכבה כפי שמפורט בדף המוצר ודמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ (הנמוך מבניהם) ו/או כפי שיהיה קבוע בדין באותה עת.
 • לא תתאפשר החזרה של ריהוט משרדי לא סטנדרטי שהוזמן על ידי הלקוח במידה שונה או צבע שונה מהפריט הראשי המוצג בדף המוצר, הזכות להחזרה חלה רק על המוצרים הראשיים המוצגים בכל דף מוצר ולא על אפשרויות הבחירה ( הווריאציות  הנוספות של המוצר) הנוספות אשר מהוות הזמנה מיוחדת ומוצגים באתר לנוחיות הלקוחות, כל צבע או מידה שונים מהמוצר הראשי המוצג מהווים הזמנה מיוחדת.
 • לצפיה בחוק לביטול עיסקה לחץ כאן

תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה

 •  במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו לך בנוגע למוצר בעת הרכישה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע בעת הרכישה או בשל הפרה אחרת של תנאי החוזה בינינו, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. אנו נמסור לכם העתק מביטול החיוב ולא נגבה דמי ביטול כלשהם.
  אם קיבלתם כבר את המוצר, יש להחזירו למפעל ממנו אספתם את המוצר וכמובן כל נכס אחר שקיבלתם בגין הרכישה. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כפי שקבלתם אותה במעמד האיסוף.
 •  התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תיאור ומראה המוצר, כפי שהוא באתר, לבין מראהו במציאות, זאת בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעות תמונה המופיעה על גבי מחשב. לכן אנו ממליצים כי טרם הרכישה תגיעו לחנות המפעל, תראו אותו בעיניכם ומקרוב.
 •  ייתכן ויוצגו באתר מוצרים שאינם מיוצרים על ידי רהיטי גבאי אלא על ידי ספק/יבואן אחר. המידע המסחרי, תיאור המוצר והמפרט שלו, יוצג באתר באופן שיימסר לנו על ידי אותו ספק. במקרים בהם מקורו של מידע כאמור יהיה מצדדים שלישיים, האחריות על כך תחול על הצד השלישי ולא תוכלו לבוא אלינו בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע זה. אין באמור כדי לגרוע מזכותכם שבדין לבטל עסקאות כמפורט לעיל ובהתאם לדין במקרה של אי התאמה, פגם וכיו”ב.
 •  כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטיה, והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.
 •  בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לכם שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותכם מתמצה בקבלת השבה את הכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.

תוצאות הביטול שלא בשל פגם או אי התאמה

 •  במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כאמור לעיל, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. במקרה כזה לא נגבה מכם תשלום כלשהו למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם,  ובנוסף 0.98% מסכום העסקה הכוללת בעסקאות אשראי.
 •  אם כבר קיבלתם את המוצר, עליכם להחזירו בכוחות עצמכם ועל חשבונכם למקום בו אספתם את המוצר. אם תבקשו שהמוצר ייאסף מביתכם תאלצו לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.
 •  החזרת המוצר תעשה רק אם לא נעשה בו שימוש, שלאחר מכן לא תוכלו לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ככל שקבלתם אותה במעמד האיסוף.
 •  כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטיה והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

 נזקים שנגרמו למוצר על ידי הלקוח

 •   על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטלתם את ההסכם.

אחריות למוצרים

 • האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר. בטרם תרכשו מוצר כלשהו באתר אנחנו ממליצים להיכנס לעמוד תנאי האחריות הרלווונטי המפרט באופן ברור את סוג ומשך האחריות, כפי שזו ניתנת על ידי היצרן הרלוונטי לאותו מוצר. בנוסף, כל מוצר יסופק עם תנאי אחריות המפורטים בדף המוצר. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלה לשרות הלקוחות. האחריות על המוצר תהיה בתוקף רק בהצגת חשבונית קנייה.
 • השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלכם כי קראתם את תנאי האחריות בגין המוצר וקבלתם אותה עליכם. תנאי האחריות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם בינינו לבניכם.
 • החברה לא תהייה אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שנתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.
 • השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.
 • כל עיקוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבנו בהסכם זה והנובעים מאירוע שאינו בשליטת החברה א מכל עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו”ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.
 • תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינינו לבניכם בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.
 •  הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.